ಕೆಡುಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು : Tea time Story Poster

ಕೆಡುಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮಾರನಿಗೆ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಾಧಕರೇ ಶತ್ರುಗಳು. ಆದರೂ ಅವನೇಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತೆ?

mara story

Leave a Reply