ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಇರುವಂತಾಗಲಿ… : ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು

“ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಇರುವಂತಾಗಲಿ… ” ~ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು

 

 

Leave a Reply