ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಇರುವಂತಾಗಲಿ… : ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು

“ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಇರುವಂತಾಗಲಿ… ” ~ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು

 

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply