ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ : ಋಗ್ವೇದ

“ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ” ~ ಋಗ್ವೇದ

 

Leave a Reply