ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ : ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

“ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ” ~ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

Leave a Reply