ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ : ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

“ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ” ~ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply