ಇರುವರೆ, ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ…!? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ #1

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply