ಇರುವರೆ, ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ…!? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ #1

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply