ಭಗವಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು…. : ಸೂಫಿ ಹಫೀಜ್ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ: ಹಫೀಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

 

Leave a Reply