ಭಗವಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು…. : ಸೂಫಿ ಹಫೀಜ್ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ: ಹಫೀಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply