ಯಾವ ಹೃದಯ ತಾನೆ ತಲ್ಲಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ! : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply