ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ : ಇಂದು ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ

ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನರಸಿಂಹದೇವರ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ… 

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ
ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸ್ಥಂಭಜಚೋSಗ್ರಲೋಚನಃ || 1 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೂ ಉಗ್ರರೂಪಿಯೂ ದೇವರ ದೇವನೂ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದವನೂ ಕೆರಳಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ರೌದ್ರ ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗಾನಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ
ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಃ ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ || 2 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ರುದ್ರರೂಪಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರುವವನೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹೊಂದುವವನೂ ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನೂ; ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿಯೂ, ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನೂ ವಿಜಯಿಯೂ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವವನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ಪಂಚಾನನಃ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಾ ಚಾಘೋರೋ ಘೋರವಿಕ್ರಮಃ
ಜ್ವಲನ್ಮುಖೋ ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || 3 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಐದು ಮುಖಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಘೋರರೂಪಿಯೂ ವೀರನೂ; ಉರಿಯುವ ಮುಖ ಉಳ್ಳವನೂ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ, ಸ್ವತಃ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಜ್ವಾಲೆಯೂ ಆದ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪನಃ
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಚಂಡಕೋಪೀ ಸದಾಶಿವಃ || 4 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿಟಿಲಾಕ್ಷನೂ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೂ ಊಹಾತೀತನೂ ಪ್ರತಾಪಿಯೂ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೂ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನೂ ತೀವ್ರಕೋಪಿಷ್ಠನೂ ಸದಾ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಧ್ವಂಸೀ ದೈತ್ಯದಾನವ ಭಂಜನಃ
ಗುಣಭಧ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರೊ ಬಲಭದ್ರಹ್ ಸುಭದ್ರಕಃ || 5 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ದೈತ್ಯ ದಾಣವ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ, ಸದ್ಗುಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಯ ನೀಡುವ ಮಹಾಭದ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಕರಾಳೋ ವಿಕರಾಳಸ್ಚ ವಿಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತೃಕಃ
ಶಿಂಶುಮಾರಸ್ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮ ಈಶಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೊ ವಿಭು || 6 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಕ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರಾಳ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದ, ಸಕಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತೃವಾದ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಪೊರೆಯುವ, ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ನರಸಿಂಹ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಭೈರವಾಡಂಬರೋ ದಿವ್ಯಶ್ಚಾಚ್ಯುತಃ ಕವಿ ಮಾಧವಃ
ಅಧೋಕ್ಷಜೋ ಅಕ್ಷರಸ್ ಸರ್ವೋ ವನಮಾಲೀ ವರಪ್ರದಃ || 7 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಭೈರವನೂ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ದಿವ್ಯರೂಪಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣವುಳ್ಳವನೂ ಮಧುವಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾದವನೂ, ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ನೋಟವುಳ್ಳವನೂ ಅಕ್ಷರನೂ ಸಕಲನೂ ಕೇಳದ ವರ ನೀಡುವವನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

This slideshow requires JavaScript.

ವಿಶ್ವಂಬರೋದ್ಭುತೋ ಭವ್ಯಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
ಅನಘಾಸ್ತ್ರ ನಖಸ್ತ್ರಾಶ್ಚ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ || 8 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಹೊದ್ದವನೂ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರನೂ ಭವ್ಯ ರೂಪಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಉಗುರನ್ನೇ ಆಯುಧ ಮಾಡಿಕೊಮಡವನೂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರದಾಯಕಃ
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೊ ವಜ್ರನಖೋ ಮಹಾನಂದಃ ಪರಂತಪಃ || 9 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಸಾವಿರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೂ ಸಕಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನುದಯಪಾಲಿಸುವವನೂ ವಜ್ರದಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೂ ವಜ್ರದಷ್ಟು ಹರಿತವಾದ ಉಗುರುಳ್ಳವನೂ ಸದಾ ಮಹಾನಂದಲೀನನೂ ಪರಂತಪನೂ ಆದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕ ರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರ ವಿಧಾರಣಃ
ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕೋ ವ್ಯಕ್ತಃ ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || 10 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳೂ ನೀನು ಧರಿಸಿರುವೆ; ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವೆ.

ವೈಶಾಖಶುಕ್ಲ ಭೂತೋತ್ಥಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ
ಉದಾರಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮಃ || 11 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಅವತರಿಸಿದ ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ.

ವೇದತ್ರಯೋ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ಮಯಃ || 12 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಮೂರು ವೇದಗಳಿಂದಲೂ (ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ) ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನೀನು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವೆ.

ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಹಕಾಯೋ ದ್ವಿರೂಪಭೃತ್
ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ನೃಕೇಸರಿ || 13 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಜಗನ್ನಾಥ ನೀನು. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೂ ನಿರ್ಗುಣನೂ ನರಕೇಸರಿಯೂ ಆದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಪರತತ್ತ್ವಮ್ ಪರಂಧಾಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ
ಲಕ್ಸ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಧೀರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪಾಲಕಃ || 14 ||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಪರತತ್ತ್ವ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ತೋರುವ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನೇ; ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧೀರರೂಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತ ನರಸಿಂಹನೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.