ಬೆಳಗಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಶತ್ರುತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಿತ್ರತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.,ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply