ಬೆಳಗಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಶತ್ರುತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಿತ್ರತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.,ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply