ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಹೂಡುವ ಮುನ್ನ : ಚಾಣಕ್ಯನ 5 ನೀತಿ ಪಾಠಗಳು

ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಚಾಣಕ್ಯ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುದ್ಧ ಹೂಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹಾ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿವೆ: 

1. ಕೆರಳಬೇಡಿ, ಸಂಯಮ ವಹಿಸಿ

cha4

2. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಿರಿ

cha1

3. ಸಂದರ್ಭ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ

cha2

4. ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಬೇಡಿ

cha6

5. ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿ

cha3

 

Leave a Reply