ಸೋಲದವರು ಯಾರು? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಭರ್ತೃಹರಿ | ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply