ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ…. : ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

“ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ….” ~ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply