ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ…. : ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

“ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ….” ~ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

 

Leave a Reply