ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷ : ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಗುರು ಸ್ತುತಿ ~ ನಿತ್ಯಪಾಠ

ಗುರುಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಗುರುವೇ ಆಧಾರ. ಗುರುವಾರ, ಗುರು ವಂದನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ವಾರ. ನಿತ್ಯಪಠಣದೊಡನೆ, ಈ ದಿನ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆ, ಗುರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧||

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ 
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ ||೨||

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ |
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೩||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ |
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೪||

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚರಾಚರಮ್
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಮ್ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ  ||೫||

ಚಿನ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಪಿ ಯತ್ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್
ತತ್ಪಾದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೬||

ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಂಜನಮ್
ನಿತ್ಯಬೋಧಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೭||

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿಃ
ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಪದಮ್
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಮ್
ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲಂ ಗುರುಕ್ರುಪ ||೮||

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋರತ್ನವಿರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಃ
ವೇದಾಂತಾಬುಜಸೂರ್ಯೋ ಯಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೯||

ಚೈತನ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಂತೋ ವ್ಯೋಮಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೦||

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಡಃ ತತ್ವಮಾಲಾವಿಭೂಶಿತಃ
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೧||

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮಬಂಧ ವಿದಾಹಿನೇ
ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೨||

ಶೋಷಣಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ಜ್ಞಾಪನಂ ಸಾರಸಂಪದಹ್
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೩||

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ವಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ
ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೪||

ಮನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರುಃ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಃ
ಮದಾತ್ಮ ಸರ್ವ ಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೫||

ಗುರುರಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಗುರುಃ ಪರಮದೈವತಮ್
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||೧೬||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಮ್
ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದ್ರುಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಶ್ಯಮ್
ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷೀಭೂತಮ್
ಭಾವಾತೀತಮ್ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ||೧೭||

1 Comment

Leave a Reply