ಜನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ… |ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ: ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply