ಪ್ರೇಮ ಬಾಣಗಳ ಘಾತ : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply