ಜಿಬ್ರಾನನ ಮರಳು ಮತ್ತು ನೊರೆ: ‘ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ’ 7 ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು

ಮೂಲ : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್, Sand & foam | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply