ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನ ಉತ್ತರ : Sufi Corner

ಮೂಲ: ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್

ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ, ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದ.

ನಾನು : ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ?

ಅವನು : ನೇರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಡು,

ನಾನು : ನನ್ನ ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು?

ಅವನು : ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇರು,

ನಾನು : ಹೃದಯವನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ?

ಅವನು : ಹೇಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವುದಾದರೂ ಏನು?

ನಾನು : ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಷ್ಟೇ,

ಅವನು : ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗು, ನಿನ್ನ ಗಾಯದೊಳಗಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನದ, ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕೊಂದು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply