ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನ ಉತ್ತರ : Sufi Corner

ಮೂಲ: ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್

ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ, ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದ.

ನಾನು : ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ?

ಅವನು : ನೇರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಡು,

ನಾನು : ನನ್ನ ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು?

ಅವನು : ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇರು,

ನಾನು : ಹೃದಯವನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ?

ಅವನು : ಹೇಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವುದಾದರೂ ಏನು?

ನಾನು : ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಷ್ಟೇ,

ಅವನು : ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗು, ನಿನ್ನ ಗಾಯದೊಳಗಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನದ, ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕೊಂದು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.