ಸಾವಿನ ಪದ್ಯಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖುವಿನ

ಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ಬಸ್ಸುಯಿ ಟೋಕುಶೋ ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply