ಸಾವಿನ ಪದ್ಯಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖುವಿನ

ಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ಬಸ್ಸುಯಿ ಟೋಕುಶೋ ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply