ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಗೌರವ : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1 Comment

  1. ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತಿವೆ… ಮೌನವೇ ಮಾತಾದಂತೆ.

Leave a Reply