ಕನ್ನಡಿಯ ಔಚಿತ್ಯ : tea time story

ಝೆನ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊ಼ಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ!? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ…

Leave a Reply