ಗೆಲುವು ಯಾವ ತೋಳದ್ದು? : Tea time story

ಒಂದು ತೋಳದ ಹೆಸರು ಕೇಡು, ಒಂದು ತೋಳದ ಹೆಸರು ಕೇಡು… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply