ತ್ರಿವಿಧ ಪಾಪಮುಕ್ತಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ತಪಸ್ಸು

ತ್ರಿವಿಧಪಾಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಪರದ್ರವ್ಯೇಷ್ವಭಿಧ್ಯಾನಂ ಮನಸಾನಿಷ್ಟಚಿಂತನಂ|
ವಿತಥಾಭಿನಿವೇಶಶ್ಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಮಾನಸಂ||
ಅರ್ಥ : ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ – ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ತಾನಲ್ಲದ್ದನ್ನು ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು, ಈ ಮೂರು ಮಾನಸಿಕ ಪಾಪಗಳು.
ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿವಿಧಪಾಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು
ಮನಃಪ್ರಸಾದಃ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ|
ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ ತಪೋ ಮನಸಮುಚ್ಯತೇ|| ಗೀತಾ
ಅರ್ಥ : ಸದಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಮೌನವಾಗಿರುವುದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು- ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ, ಇತರರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಕಾಪಟ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು-ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು
ದೇವ ದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ|
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ|| ಗೀತಾ
ಅರ್ಥ : ದೇವತೆಗಳು, ದ್ವಿಜರು, ಗುರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಪೂಜೆಮಾಡುವುದು, ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು, ಋಜುತ್ವದಿಂದ ಇರುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು
ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಮ್ ಚ ಯತ್|
ಸ್ವಾ ಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ||ಗೀತಾ
ಅರ್ಥ : ಇತರರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡದ ಮಾತು, ಸತ್ಯ, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೂ ಹಿತವೂ ಆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.