ಗುರು ಚಹಾ ಸುರಿದಿದ್ಯಾಕೆ? : ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಶಿಷ್ಯನ ಚಹಾ ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಗುರು ಚಹಾ ಸುರೀತಲೇ ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply