ಗುರು ಚಹಾ ಸುರಿದಿದ್ಯಾಕೆ? : ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಶಿಷ್ಯನ ಚಹಾ ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಗುರು ಚಹಾ ಸುರೀತಲೇ ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ…

Leave a Reply