ಎರಡು ಝೆನ್ ಕಥೆಗಳು

(ಅರಳಿಮರ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ)

Leave a Reply