ಯೂಜಿ ಹೊಳಹುಗಳು

ಇಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರು (ಹಾಗೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ…) ಯು.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೂಜಿ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply