ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಆರು ಚಕ್ರಗಳ ಹೆಸರು, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ…

Leave a Reply