ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ: ಅರಳಿಮರ Posters

ಗುಲ್ಜಾರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಂಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರರು. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೇ ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವರ ಗೀತೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇವರ ನೂರಾರು ಗೀತೆಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಹನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3
4

5

6

Leave a Reply