ಜಪಾನಿ ಪ್ರೇಮ ಪದ್ಯಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ…

ಮೂಲ: ವಿವಿಧ ಜಪಾನೀ ಕವಿಗಳು । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೇಶವ ಮಳಗಿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply