ಲಲ್ಲಾವಾಕ್ : ಸೂಫಿ corner

ಆಕರ: ಲಲ್ಲಾ ಆರೀಫಾ (ಲಾಲ್ ಡೇಡ್/ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ) । ಭಾವಾನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply