ಚಂಚಲತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ: ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…

ಮನೋ ಮಧುಕರೋ ಮೇಘೋ ಮಧ್ಯಪೋ ಮತ್ಕುಣೋ ಮರುತಃ।
ಮಾ ಮದೋ ಮರ್ಕಟೋ ಮತ್ಸ್ಯೋ ಮಕರಾ ದಶ ಚಂಚಲಾಃ॥

ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ

ಅರ್ಥ: ಮನಸ್ಸು, ಜೇನು ಹುಳು, ಮೋಡ, ಮದ್ಯ ಪಾನೀಯ, ಕೀಟ, ಹಣ, ಗಾಳಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮದ, ಮಂಗ, ಮತ್ತು ಮೀನು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂಥವು

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಇದೊಂದು ಭಾಷಾ ಚಮತ್ಕಾರದ ಸುಭಾಷಿತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಅವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚಂಚಲವಾಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಂಥ ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply