ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್’ । ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕ ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್ ಚಿಂತನೆಯ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

1 Comment

  1. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಚೇತನಾ ಅವರ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ.ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು.

Leave a Reply