ಕೈಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ… । ಓಶೋ

ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಓಶೋ ಚುಟುಕಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಈ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲವೆ?

Leave a Reply