ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ : ಶಾಂಕರ ಸುಭಾಷಿತ

“ಮಾತಿನಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಫಲಗಳನ್ನೇನೋ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಲಾರದು…”

Leave a Reply