ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ : ಶಾಂಕರ ಸುಭಾಷಿತ

“ಮಾತಿನಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಫಲಗಳನ್ನೇನೋ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಲಾರದು…”

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply