ಪಾಲೋ ಕೊಯೆಲೋ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ: ಅರಳಿಮರ Posters

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಪಾಲೋ ಕೊಯೆಲೋ ಅವರ ಆಯ್ದ 10 ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply