ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾಮುಕ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲೇಖಕ ಒರ್ಹಾನ್ ಪಾಮುಕ್`ರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply