‘ಸಪ್ತ’ ವಿಶೇಷ : ಬೆಳಗಿನ ತಿಳಿವು

ಏಳು ಸಾಗರ, ಏಳು ಪರ್ವತ, ಏಳು ಲೋಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ; ಯಾವುವು ಅವೆಲ್ಲಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಏಳು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್!

ಈ ಸಪ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಿಸಲಿ…

ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳು

ಸಪ್ತ ಪರ್ವತಗಳು

ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು

ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳು

ಸಪ್ತ ವನಗಳು

ಸಪ್ತ ಭುವನಗಳು

Leave a Reply