ದ್ವೇಷ ಶಮನದ ಉಪಾಯ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ‘ಧಮ್ಮಪದ’ದಿಂದ…

Leave a Reply