ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಪ್ ಕಲಾವಿದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಹೊಳಹುಗಳು… । ಕನ್ನದಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply