ಸುಂದರ ಬದುಕಿಗ ರೂಮಿಯ 8 ಸೂತ್ರಗಳು : ಅರಳಿಮರ posters

ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿಯ 8 ಸುಂದರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇಂದಿನ ‘ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿ’ಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಅಲಾವಿಕಾ

1 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ….

ru8

2 ನೀವೇ ಸಮುದ್ರ

ru4

3 ನಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ

ru6

4 ಕೀಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ !

ru7

5 ನೋವಲ್ಲೇ ನಲಿವಿನ ಬೀಜವಿದೆ

ru1

6 ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕು

ru3

7 ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ…

ru2

8 ನೋವೇ ಮದ್ದಾಗುವುದು

ru5

Leave a Reply