ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ! : Tea time story

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಫಿ ಸಂತಳಾಗಿದ್ದ ರಾಬಿಯಾ ‘ಆರಾಧನೆ’ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ…

Leave a Reply