ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲೆನಿನ್’ ಚಿಂತನೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಿಂತಕ ‘ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್’ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಗುಗಳಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply