ಮಾತಿಗೆ ಬಡತನವೇಕೆ!? : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಒಳ್ಲೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳೂ ಸಂತಸಪಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡಲು ಜಿಪುಣತನ ಯಾಕೆ ತೋರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply