“ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಅಗತ್ಯ” : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನನ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ ಪದ್ಯ ವಾಚನ

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್’ನ ‘ಪ್ರವಾದಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಯ: ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’… । ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ, ವಾಚನ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ನಿನ್ನ ಬೇಡುವುದಾದರೂ ಏನು?
ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಅವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ
ಬಲ್ಲವನು ನೀನು!

ಪೂರ್ಣಪದ್ಯ ಕೇಳಲು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ….

Leave a Reply