ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 9 ಸಂಗತಿಗಳು : ಅರಳಿಮರ ಚಿತ್ರಮಾಲೆ

ಇಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರೂ ಆದ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತಿ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 9 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

1 ಜನನ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಾನ

mv1

2 ವರ್ಧಮಾನನೆಂಬ ಹೆಸರು

mv2

3 ಋಷಭ ದೇವ

mv3

4 ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ

mv4

5 ತೀರ್ಥಂಕರ

mv5

6 ಬೋಧನೆ

mv6

7 ಜ್ಞಾನೋದಯ

mv7

8 ಪಂಚಶೀಲ

mv8

9 ನಿರ್ವಾಣ

mv9

Leave a Reply