ಮಿಸಸ್ ನಸ್ರುದ್ದೀನಳ ಲಾಜಿಕ್: Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಸೇರಾದ್ರೆ, ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸವ್ವಾ ಸೇರು!

Leave a Reply