ನಾವು ದೈವತ್ವದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರ ನೆರಳಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರನಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವನ ಕೇಂದ್ರ, ಅವನು ಕೇವಲ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: … More

ಇರುವಂತೆಯೇ ನೋಡುವ ಬಗೆ : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದು… । ಅಲಾವಿಕಾ

ಬಂಡೆಯಾಗುವುದೇ ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಾಗಿರಲೂ ಸಾಕು! : New Zen

ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿವು ಮೂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು! ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? । ಅಲಾವಿಕಾ

ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಮನಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ! : ಅರಳಿಮರ Video

ಜಗತ್ತಿನ ಜಂಜಡಗಳು ಬಹುತೇಕ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದ. ಇಂಥಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾತು – ಆಲೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಬರಹ – … More

ಹಿಂಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು : ಜಿಡ್ಡು ಕಂಡ ಹಾಗೆ

ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳೇ ಹಿಂಸೆಯ ಈ ಕರಾಳ ಬಹಿರಂಗ … More