ಅರಳಿಮರ Posters : ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ

‘ಅರಳಿಮರ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ‘ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳ’ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್’ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ….

kg9

kg8

kg7

kg6

kg5

kg4

kg3

kg2

kg1

KG

gibran

Leave a Reply