ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಲು ಬೇಕಾದ 10 ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸುಲಭ; ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ತೆಗೆದ 10 ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ…

ಸಂತಸವನ್ನೇ ವಿತರಿಸಿ

bu6

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

bu10

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ, ಸ್ಪಂದಿಸಿ…

bu9

ಆಲಿಸುವ ಗೌರವ

bu8

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು

bu7

ಅಪರಾಧೀಪ್ರಜ್ಞೆ

bu5

ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ?

bu4

ಒಡನಾಟವೆಂದರೆ…

bu3

ಮನಸ್ಸೇ ವಂಚಿಸುವುದು

bu2

ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು…

bu1

Leave a Reply