ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು? : ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ…

ಅನುವಾದ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ| ವಾಚನ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಕೃತಿಯ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚನ ಕೇಳಿ….

Leave a Reply