ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಾಹಿರ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ’ । ಅರಳಿಮರ POSTERS

ಸಾಹಿರ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಉರ್ದು ಕವಿ, ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಾದವರು. ಇವರ ಕೆಲವು ಗೀತಚಿತ್ರಣದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply